Černé skládky hyzdí města a přírodu, navíc mohou představovat velké nebezpečí pro životní prostředí i zdraví lidí. Bojovat s nimi pomáhá dobrá dostupnost sběrných míst pro problematické druhy odpadu, jako je například elektroodpad, jednoduché svozové služby, ale zejména pak šíření osvěty. Všechny tyto aspekty se úspěšně snaží pokrýt společnost REMA Systém.

Co se sběru a svozu starých elektrospotřebičů týče, je spolehlivým partnerem již více než 1 200 obcím napříč Českou republikou. Nyní REMA na podporu edukace spouští nový vzdělávací program, který je přístupný všem.

Černá skládka je místem, na němž dochází k nelegálnímu uložení odpadů bez povolení příslušných orgánů. Černou skládkou se nerozumím jen rozsáhlé plochy odpadu, ale například i hromádka jakéhokoliv odpadu vedle kontejneru či popelnice. Oficiální statistiky toho, kolik je v Česku černých skládek, nejsou k dispozici, zainteresované subjekty se však shodují na tom, že jich za pandemické roky přibylo. Lidé totiž byli v tomto období více doma a čas věnovali často vyklízením a zušlechťováním svých domácností. Na černých skládkách se pak zbavovali nepotřebného vybavení, místa s odpadem vznikaly jak v okolí kontejnerových stání, tak v přírodě.

„Nejčastěji se na černých skládkách objevuje stavební odpad, starý nábytek, pneumatiky či vysloužilá domácí elektrozařízení. Právě ta však představují velké riziko a mohou způsobit značné ekologické škody,“ vysvětluje Petr Kubernát za REMA Systém. Mezi nejnebezpečnější druhy elektroodpadu patří například všechny druhy baterií, obrazovky, chladicí a klimatizační zařízení, světelné zdroje s obsahem rtuti, desky s tištěnými spoji, paměťová topná tělesa s obsahem azbestu a řada dalších. Například látky obsažené v těchto zařízeních mohou při uložení v přírodě formou výluhu přecházet do půdy a spodních vod, což bezprostředně ohrožuje i zdraví lidí. 

REMA v roce 2021: Přes 23 tisíc tun vysbíraného elektroodpadu, nové sběrné nádoby i vysoká spokojenost klientů

Jak na černé skládky? Dostupnými sběrnými místy i šířením osvěty

Menší obce se s problematikou černých skládek obecně potýkají méně než velká města. „S černými skládkami se potýkáme minimálně a jde v drtivé většině o odpad na náš katastr dovezený odjinud. V obci třídíme desítku komodit, z nichž sice menší, ale objemově důležitou část tvoří elektroodpad,“ potvrzuje Ladislav Jiřička, starosta obce Čistá u Horek v Libereckém kraji, kde mají se službami REMA dlouholeté pozitivní zkušenosti.

Jedním ze způsobů, jak proti vytváření černých skládek bojovat, je zajištění spolehlivých, snadných a dostupných svozových a sběrných služeb pro obce i jejich občany. Například díky spolupráci se společností REMA Systém. V rámci služeb pro obce zajišťuje svoz a zpracování všech šesti skupin elektrozařízení stanovených v příloze číslo č. 1 k zákonu č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, a to na své náklady s minimem administrativních úkonů. Díky společnosti REMA Systém mohou sběr elektroodpadu zajišťovat i obce, které nedisponují sběrným dvorem – stačí pro tento druh vysloužilých elektrovýrobků zřídit sběrné místo.

V případě, že obec provozuje sběrný dvůr, pak zapojením do systému REMA, získává finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve výši 0,50 Kč/kg. Po převzetí a zpracování daného svozu je automaticky vygenerováno potvrzení o ekologickém nakládání s vyřazeným elektrozařízením či bateriemi. Objednávku uskuteční obce jednoduše přes online webový přístup do IS REMA. Navíc díky svozovým službám zmizí odpadní elektrozařízení z obce během několika dní, maximální deklarovaný čas pro realizaci svozu je totiž 10 pracovních dní od založení objednávky. Dlouhodobě se však reálná průměrná doba svozu pohybuje kolem pěti dní. 

Klienti společnosti REMA Systém si cení zejména kvality, komplexnosti a rychlosti poskytovaných služeb. Spolupráce je vždy přizpůsobena na míru dané obci. Součástí služeb je i bezplatné odborné poradenství k problematice odpadních elektrozařízení v celé šíři.  

Ve sběrném dvoře to nekončí. Druhého života se dočkají přinejmenším čtyři pětiny staré pračky

Eliminace černých skládek napomáhá i získávání cenných kovů

Díky odevzdání elektrozařízení na sběrné místo se nejen zamezí černým skládkám, ale navíc lze díky odevzdání vysloužilých elektrospotřebičů k recyklaci získat i cenné materiály. Z odpadního elektra je možné opětovně získat cenné kovy jako je například zlato, stříbro, měď, platina nebo paladium, ale i takzvané kritické suroviny, které představují kobalt, nikl, indium atp. Ve vysloužilém elektru se tak ukrývá nesmírná hodnota. Navíc získávání cenných kovů recyklací je mnohem šetrnější než v případě těžby, navíc přírodní zdroje některých surovin se v dnešní době výrazně tenčí.

„Přiléhavě se tak mluví o konceptu urban miningu – zjednodušeně řečeno jde o získávání surovin z odpadu, zejména odpadních elektrozařízení. Recyklace surovin z odpadů je v porovnání s jejich těžbou nejen výrazně šetrnější pro přírodu, ale přináší i ekonomické úspory,“ vysvětluje Petr Kubernát s tím, že REMA Systému se daří dlouhodobě dosahovat vysoké míry opětovného použití a materiálového využití vysbíraného odpadního elektra, v roce 2021 se pohybovala na úrovni 95,9 procenta.

Edukace pomáhá černé skládky eliminovat

Velmi podstatné je ovšem i šíření osvěty v problematice nakládání s různými druhy odpadu. Pokud jsou občané měst i vesnic o problematice odpadů dobře srozuměni, brzy se naučí, jak nakládat i s problematickými druhy. „Naši občané se naučili průběžně odevzdávat elektrozařízení na sběrné místo a vysloužilé elektrospotřebiče se pak při svozových dnech velkoobjemového a nebezpečného odpadu objevují jen v zanedbatelném množství,“ popisuje Filip Mencl, starosta jihočeské obce Novosedly nad Nežárkou, která je jednou z více než tisícovky českých obcí, jež služeb REMA využívají. Tato skutečnost potvrzuje, že povědomí a zájem veřejnosti o třídění odpadu obecně, tak i elektroodpadu, stále narůstá. Důvodem je dlouhodobá a kontinuální osvěta, která většinou začíná již u těch nejmenších.

S edukací veřejnosti pomůže nový vzdělávací program

Právě edukace široké veřejnosti o problematice nakládání s odpadem je důležitou součástí činnosti společnosti REMA Systém. Ta proto spouští nový vzdělávací program na téma nakládání s odpadem s důrazem na problematiku elektroodpadu. A zatímco předešlý program byl určen výhradně pro žáky škol zapojených do projektu Zelená škola, nový program je dostupný všem – využít ho mohou školy, obce, firmy i rodiny. „Program je připraven natolik atraktivně, aby k tématu recyklace elektroodpadu přitáhl všechny věkové kategorie. Díky tomu je vhodný nejen pro školy či zájmové kroužky, ale například i pro firemní vzdělávání či Familly Days,“ uvádí Petr Kubernát.

Služeb REMA využívá přes 1 240 obcí. Cení si kvality i komplexnosti

Vzdělávací program zahrnuje precizně připravené pracovní a metodické listy, nedílnou součástí je pak přesah do online světa. „Oproti předchozí verzi našeho vzdělávacího programu Odpad není k zahození, který jsme spustili v roce 2021 a který pracoval jen s tištěnými materiály, je online část programu velkou novinkou,“ popisuje Petr Kubernát s tím, že interaktivní hry doplňující vzdělávací program jsou dostupné na webu chytrarecyklace.cz. „Realizovat nějakým způsobem systém edukace o nakládání s odpadem nám ukládá sama legislativa. Tuto povinnost, která se vztahuje na žáky základních škol, si však REMA dobrovolně rozšířila tak, aby zahrnoval i děti ve školkách. Díky tomu budeme motivovat děti již od útlého věku k šetrnému přístupu k přírodě,“ doplňuje Kubernát.

Tvorbu vzdělávacího programu svěřila REMA organizaci Botič, o. p. s., ze střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, která má s environmentální edukací veřejnosti bohaté zkušenosti. „Při tvorbě programu jsme se snažili následovat trendy současného environmentálního vzdělávání a využívat metody, které jsou prověřené a efektivní pro dosažení vzdělávacích cílů. Zcela novou výzvou pro nás bylo uhlídat, aby šly vybrané aktivity upravit pro online verze,“ dodává Vendula Stará z organizace Botič, o. p. s.

Největší výzvou podle ní bylo dostatečně tématem zaujmout cílovou skupinu. „Snažili jsme se program udělat snadno uchopitelným a atraktivním jak pro učitele, kteří program povedou, tak pro samotné dětské účastníky. Přitom bylo třeba vymyslet originální aktivity pro každou věkovou skupinu tak, abychom se neopakovali. U každé věkové skupiny tak začínáme problematikou odpadu obecně a pokračujeme k opatřením předcházení vzniku odpadu přiměřeným věku dětí,“ vysvětluje Vendula Stará. Výhodou vzdělávacího programu je, že je přizpůsoben různým věkovým skupinám a reflektuje zájem a potřeby dětí ve školce ale i zvídavých teenagerů. „U menších dětí se držíme nejbližšího okolí a věcí, které si mohou osahat. S většími se pouštíme dál do světa a klademe větší důraz na budování přesvědčení o tom, že sami mohou svým chováním leccos změnit,“ uzavírá Vendula Stará.