Informace o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, Veronika Němcová, IČ: 06640010, adresou Urbánkova 3358, 143 00  Praha 12 a Martina Patočková, IČ: 09089080, adresou Vrchlického 1005/22, 150 00 Praha 5, Košíře, bychom Vás tímto chtěly informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

Správce vašich osobních údajů

Jméno: Veronika Němcová
IČ: 06640010
Adresa: Urbánkova 3358, 143 00, Praha 12

Jméno: Martina Patočková
IČ: 09089080
Adresa: Vrchlického 1005/22, 150 00 Praha 5


Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa


Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení zpravodajského serveru Ekonews.cz).

Právní základ zpracování osobních údajů

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Ten poskytujete okamžikem, kdy na našich stránkách vložíte svou e-mailovou adresu a kliknete na „Zasílat newsletter“.


Doba zpracování osobních údajů

 Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.


Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwaru společností ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Mlejnku 764/18  Praha 4, 147 00  IČO: 02762943, na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 


Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při námi prováděném zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.


Ochrana Vašich údajů

V Ekonews.cz jsme přijali technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.


V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů 
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.


Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu [email protected]. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 5. 2020.
 
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.