Česko čeká příští rok schvalování řady strategických dokumentů, které ovlivní nastavení energetické a klimatické politiky země na dlouhé roky dopředu. Nevládní organizace volají po tom, aby byla stanovena jasná strategie a kroky, jak země dosáhne klimatické neutrality.

V příštím roce by podle organizací jako jsou Centrum pro dopravu a energetiku, Greenpeace či Hnutí duha mělo Česko dále pokročit v ochraně biodiverzity, nastartovat komunitní energetiku, přijmout novely zákonů o myslivosti a o lesích a hlavně schválit vylepšený Národní energeticko-klimatický plán.

O to, co chystají v příštím roce, se zástupci těchto organizací podělili v anketě Ekonews:

  1. Co zásadního se vaší organizace v uplynulém roce 2023 podařilo?
  2. Jaké výzvy vás čekají v roce 2024?
  3. Co byste českým zákonodárcům stanovili jako prioritu pro příští rok?
Barbora Urbanová, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku. Foto: poskytnuto CDE

Barbora Urbanová, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku

1. Podíleli jsme se na konzultaci a připomínkování Národního energeticko-klimatického plánu, který stanovuje, jakým způsobem dosáhne Česko cílů v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030. Prosazovali jsme především stanovení národního cíle klimatické neutrality nejpozději v roce 2050, co nerychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů ruku v ruce s energetickými úsporami a efektivní alokaci evropských fondů s důrazem na zranitelné domácnosti. Současně jsme pomohli prosadit ambicióznější pravidla v rámci legislativy EU pro monitoring a snížení emisí metanu, silného skleníkového plynu.

2. Budeme nadále prosazovat ambiciózní a spravedlivou klimatickou politiku. Příští rok bude ovlivněn volbami do Evropského parlamentu a ustavením nové Evropské komise, která následně přijde s novou agendou v oblasti klimatu a energetiky. Poběží také přípravy evropského rozpočtu 2028+.

Na české úrovni se zaměříme na transformaci teplárenství a dálkového vytápění s cílem využití potenciálu obnovitelných zdrojů. Budeme se věnovat i nastavení nového Sociálního klimatického fondu, který má pomoci zranitelným domácnostem s přechodem na nefosilní vytápění a dopravu, a pokračovat v připomínkování Národního energeticko-klimatického plánu.

3. Připravit jasnou strategii, která Česko nasměruje ke klimatické neutralitě. To by mělo být hlavním cílem Národního energeticko-klimatického plánu, Státní energetické koncepce i Politiky ochrany klimatu, na kterých Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně pracují. A následně identifikovaná opatření skutečně prosadit v praxi tak, abychom s energetickou transformací a snižováním emisí skleníkových plynů udělali výrazný krok dopředu, ideálně za současného ukotvení klimatické neutrality v podobě českého klimatického zákona.

Elektřina byla přes svátky zadarmo. Díky větru a nízké spotřebě

Jan Freidinger, Greenpeace

1. Asi bych vypíchnul Globální oceánskou úmluvu o volných mořích, která krom jiného znamená vytvoření mořských rezervací na 30 procentech volných moří do roku 2030. Aby se tak stalo, je nutné, aby úmluvu ratifikovalo co nejdříve 60 států, pak úmluva vstoupí v platnost, a to je pro nás i výzva do dalšího roku, abychom přiměli Česko k rychlé ratifikaci.

Greenpeace na této úmluvě pracuje 20 let a je to skutečně přelomový úspěch, kdy se podařilo v napjaté mezinárodní situaci tuto multilaterální úmluvu schválit. Dále bych jako velký úspěch zmínil Nature restoration law – zákon na obnovu přírody, jehož osud visel kvůli odporu konzervativních europoslanců doslova na vlásku a my jsme rádi, že většina českých europoslanců se postavila za tento zákon. Na konci roku přišla další dobrá zpráva v naší kampani za ochranu starých lesů-Lesy ČR oznámily, že už nebudou plošně ničit Ždánický les na jižní Moravě holosečemi.

2. Rok 2024 bude velmi důležitý pro ochranu a obnovu biodiverzity, je třeba dotáhnout přijetí Nature restoration law a v návaznosti vytvořit Národní plány obnovy přírody, Česko musí také připravit před biodiverzitním COPem aktualizovaný plán ochrany biodiversity v ČR , včetně vytyčení nových chráněných území.  Sledovat budeme i implementaci Nařízení proti odlesňování a národní klimaticko-energetický plán, jehož stávající podoba neodpovídá potřebám ochrany klimatu a naším závazkům v přechodu na obnovitelné zdroje.

3. Priorita pro naše zákonodárce z našeho pohledu vyplývá z globálních a evropských závazků v ochraně klimatu a biodiversity. Je třeba rychle transponovat či implementovat evropskou legislativu v například oblasti OZE a zároveň naše globální závazky z  Kchun-mingsko-montrealského globálního rámce pro biologickou rozmanitost (GBF), tedy nejen chránit 30 procent území z toho 10 procent přísně, ale začít pracovat na plánech obnovy přírody, inventarizaci škodlivých dotací a jejich přesměrování na obnovu a ochranu přírody.

Sdílení elektřiny se blíží. Domácnosti mohou dostat dotaci až 600 tisíc korun

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina v Hnutí duha (odpovědi na témata lesy a zemědělství)

Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energie a odpady v Hnutí duha (odpovědi na téma energetika a klima)

  1.  
Eliška Vozníková, Hnutí Duha. Foto: poskytnuto Hnutí Duha

Zemědělství

Pod výzvu Za zdravou a pestrou krajinu, která žádá změny v zemědělství, se připojilo již 28 tisíc lidí. I díky naší několikaleté práci se podařilo nastavit pro přírodu lepší dotace rozdělované v rámci Společné zemědělské politiky (SZP). Zemědělci nyní musí například část ploch na orné půdě poskytnout přírodě a jsou odměňováni, když jich poskytnou více.

Dotace je však potřeba dále zlepšovat. Také jsme získali místo v Monitorovacím výboru SZP a můžeme tak dohlížet na to, aby se dotace a jejich podmínky pro zemědělce nezhoršovaly, ale naopak se zlepšily. Rozhýbáváme také téma podpory vzniku krajinných prvků, jako jsou meze, remízky či mokřady. Ty potřebujeme, abychom krajinu adaptovali na dopady klimatické změny a zastavili úbytek biodiverzity.

Na evropské úrovni byla významným krokem podpora tak zvaného zákona o obnově přírody, který může být milníkem pro obnovu evropské přírody. I v roce 2023 jsme pracovali na podpoře lokálních potravin v rámci tzv. Živého regionu, který jsme z Tišnovska rozšířili na Podbrněnsko. S obcí Židlochovice připravujeme prodejnu, kde bude možné zakoupit potraviny přímo od lokálních producentů z Podbrněnska. Vzděláváme zemědělce v oblasti ekologického zemědělství, tvorby krajinných prvků, marketingu a dotací.

Lesy

Díky pevné spolupráci s Asociací soukromého zemědělství, Pro Silva či Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů, se podařilo znění novely zákona o myslivosti připravit v podobě, která může pomoci ozdravit české lesy.

V průběhu celého roku jsme se věnovali diskuzi s ministerstvem zemědělství – a jeho oběma ministry – o návrzích na ozdravění našich lesů. Na konci října jsme pak na tiskové konferenci navazující na schůzku s ministrem Výborným představili odborníky vypracovaný Plán pro zdravé lesy obsahující 43 návrhů na změny, o kterých již s ministerstvy jednáme.

Jiří Koželouh, Hnutí Duha. Foto: poskytnuto Hnutí Duha

Energetika

Pracovali jsme na zlepšení návrhu národního klimaticko-energetického plánu ČR a prosadili jsme udržení cíle skončit se spalováním uhlí v roce 2033 a nově i s ostatními fosilními palivy do roku 2050. Podařilo se nám také prosadit vyšší rozvoj obnovitelných zdrojů, než chtělo ministerstvo průmyslu. Cíl však stále nevyužívá plný potenciál obnovitelných zdrojů v ČR. K plánu již dorazilo stanovisko Evropské komise, která České republice také doporučila navýšení cílů pro obnovitelné zdroje energie.

Energetická chudoba je problém, se kterým se potýkají zejména ti nejzranitelnější – rodiny s malými dětmi, osaměle žijící senioři a seniorky nebo domácnosti s jedním rodičem. Právě pro ty se nám povedlo prosadit dotační tituly na snížení energetické náročnosti jejich domovů.

V rámci naší práce v Unii komunitní energetiky jsme pomohli prosadit revoluční změny do novely energetického zákona známé jako lex OZE II. Novela zavede možnost sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů mezi lidmi, obecními budovami či místními firmami. Energetický trh dosud ovládaný jednotkami velkých hráčů se tak otevře deseti milionům lidí – ať už mají možnost sami vyrábět, nebo ne. Na začátku prosince také vzniklo první Energetické družstvo Hnutí DUHA, které bude komunitní energetiku dělat prakticky. Do družstva vložilo nejen svou důvěru 270 členů a členek, kteří přislíbili kapitál ve výši 3,7 milionu korun.

Upřímně mě štve, že by všichni budovali jen fotovoltaické elektrárny, říká energetický manažer

2. Lesy

Rok 2024 bude zásadní vzhledem k tomu, že je třeba neprodleně schválit novely zákona o myslivosti a zákona o lesích. Ministerstvo zemědělství poukazuje na to, že znění obou zákonů má již připraveno v natolik podrobné a prodiskutované podobě, aby tyto normy mohly projít mezirezortním připomínkovacím řízením. V roce 2024 by nicméně bylo potřeba, aby prošly i Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Tomu, aby se tyto důležité normy někde nezasekly, se budeme po celý následující rok věnovat.

Zemědělství

Z hlediska zemědělských dotací bude důležitá příprava nových protierozních pravidel nebo nastavení podpory krajinných prvků tak, aby zemědělce k jejich tvorbě a údržbě motivovala, a ne odrazovala.

Energetika

Vláda plánuje v roce 2024 schválit novou energetickou koncepci i klimatickou politiku. Budeme nadále prosazovat orientaci naší energetiky na obnovitelné zdroje a úspory, využívání moderních trendů a digitalizaci energetiky, stejně jako orientaci na pomoc nízkopříjmovým domácnostem se snižováním energetické náročnosti jejich domovů.

Naším cílem bude dále rozšiřovat pomoc chudým rodinám se zateplováním domů a odchodem od drahých fosilních paliv. Chápeme to jako nutnou podmínku spravedlivé transformace ekonomiky a úspěchu klimatické politiky. Budeme prosazovat nastartování komunitní energetiky v návaznosti na velký úspěch s nastavením legislativního prostředí prostřednictvím novely energetického zákona (lex OZE II). Chceme, aby sdílení elektřinou bylo přístupné co nejširším vrstvám společnosti a pomohlo i s prevencí energetické chudoby.

První projekt Energetického družstva Hnutí DUHA – fotovoltaickou elektrárnu – plánujeme spustit v roce 2024 ve Velkých Hostěrádkách na jižní Moravě na střeše jedné z budov ekologické farmy. Budeme rádi, když družstvo bude sloužit jako inspirace pro další projekty.

[ekolink id=14839

3. Lesy

Je potřeba, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zaměřili na ochranu lesů před intenzivním kácení a zabránili tomu, aby novelizovaný lesní zákon začal umožňovat výsadby ekologicky nevhodných porostů. Zároveň je potřeba, aby v mysliveckém zákonu zajistili rovnováhu mezi zájmy lesa a zájmy chovu zvěře.

Zemědělství

Schválit novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), která mimo jiné zahrne existující krajinné prvky do ZPF a tím odstraní některé bariéry pro jejich vytváření, stejně jako přinese jednoduchá a jasná pravidla pro agrovoltaiku – kombinaci zemědělské činnosti a výroby čisté energie ze slunce.

Energetika

Schválit další novelu energetického zákona (lex OZE III), která umožní využívání akumulace energie a chytrého řízení spotřeby pro transformaci naší energetiky od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Stanovit akcelerační zóny pro rychlou a nekomplikovanou výstavbu větrných elektráren v české krajině v souladu s ochranou přírody a energetickými potřebami společnosti. Schválit novelu zákona o emisních povolenkách, která zajistí, že veškeré výnosy z jejich prodeje znečišťovatelům – elektrárnám či velkým továrnám – budou financovat snižování emisí skleníkových plynů a adaptace krajiny a společnosti na změnu klimatu.

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.