Od roku 2024 by firmy měly zveřejňovat informace o svých aktivitách v souladu s EU taxonomií podle čtyř nových environmentálních cílů. Nedávný průzkum poradenské společnosti EY ukázal, že společnosti v souvislosti s reportováním taxonomie řeší řadu problémů, například se získáváním dat.

Evropa chce být prvním klimaticky neutrálním kontinentem. K dosažení tohoto cíle a nasměrování investic do udržitelných projektů a činností má sloužit EU Taxonomie. Má zároveň pomoci investorům, bankám, pojišťovnám, finančním trhů, ale i obchodním partnerům či zákazníkům posoudit, nakolik je firma skutečně udržitelná. To má mimo jiné zabránit greenwashingu, tedy „ozeleňování” byznysu jen na oko.

Firmy musejí podle taxonomie zveřejňovat podíl činností, které jsou z hlediska taxonomie způsobilé a taxonomicky sladěné. Udržitelnost definuje podle jednotlivých ekonomických aktivit (například výroba solárních panelů nebo výstavba nových budov). To znamená, že nehodnotí firmu jako takovou, ale její hospodářské aktivity.

Co je způsobilost a sladění

Taxonomická způsobilost určité činnosti zjednodušeně řečeno znamená, že se na tuto činnost taxonomie vztahuje. Podíl způsobilých činností je u každé firmy jiný, podle toho, v jakém oboru podniká, respektive jaké ekonomické činnosti se věnuje. V současnosti se taxonomie zaměřuje primárně na ta odvětví, kde je nejvyšší potenciál snížit produkci oxidu uhličitého (např. energetika, stavebnictví nebo nemovitosti).

Soulad pak ukazuje na to, jestli a na kolik jsou identifikované (způsobilé) činnosti v souladu s taxonomií, resp. s jejich technickými a dalšími kritérii.

Nový tým na ministerstvu financí bude zkoumat, nakolik zelený je státní rozpočet. Jeho šéf popisuje jak

Velké firmy aktuálně vykazují podle dvou klimatických cílů taxonomie (zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu). Musí vykázat úroveň způsobilosti ekonomických aktivit od roku 2022 a soulad aktivit od roku 2023.

Od letošního ledna roku 2024 se reportování rozšiřuje o čtyři nové environmentální cíle, kterými jsou: udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, prevence a kontrola znečištění a ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Aby byla ekonomická činnost společnosti podle taxonomie způsobilá, musí být zahrnuta v alespoň jednom z výše uvedených šesti environmentálních cílů. A aby byla tato způsobilá činnost v souladu s EU Taxonomií, musí splňovat tři kritéria uvedená pro každou obsaženou ekonomickou aktivitu.

Zaprvé, způsobilá činnost musí přispívat k jednomu ze šesti klimatických cílů taxonomie. Zadruhé, nesmí působit významnou škodu ve vztahu k ostatním environmentálním cílům a zatřetí, musí splňovat minimální ochranná sociální opatření, což například znamená, že nepřispívá k porušování lidských práv.

Reportovací směrnice i uhlíkové clo. Změny, které čekají na firmy v roce 2024

Zavádění taxonomie je pro firmy výzva

Nedávná analýza EU Taxonomy Barometer poradenské společnosti EY, která zkoumala vykazování taxonomie mezi 320 kótovanými evropskými společnosti a která se zaměřila na výkaznictví nefinančních a finančních podniků a výzvy spojené s reportováním, ukázala, že odvětví s nejvyšším podílem obratu souladného s taxonomií jsou energetika a veřejné služby (30 procent) a těžba a dobývání (21 procent). Naopak odvětví chemie, zdravotnictví či biotechnologie nevykázala žádný obrat sladěný s taxonomií. O něco lépe dopadlo mapování způsobilosti.

„Častým důvodem nízkých vykazovaných hodnot je, že na některá odvětví se taxonomie vztahuje pouze okrajově. V důsledku pak společnosti v nezahrnutých odvětvích vykazují zpravidla pouze hodnoty související s vedlejšími činnostmi, často bez dostatečných podkladů pro posouzení plnění kritérií pro vykázání plného souladu,” uvedla k analýze partnerka EY Alice Machová.

Z analýzy EY dále vyplynulo, že, firmy mají stále problémy se získáváním dat, která jim mají pomoci určit, zda taxonomická kritéria plní či ne. Jedním z příkladů je požadavek vypracování analýzy klimatických rizik souvisejících s danou taxonomickou činností. Firmy požadavky taxonomie také mnohdy špatně interpretují, což vede k chybám.

„Firmy často chybují už v samotné identifikaci svých hospodářských činností zařazených do taxonomie nebo podcení proces přípravy reportingu. To se pak může odrazit ve finálním reportu a nízkých hodnotách. Z klientské zkušenosti vyplývá, že příprava prvního reportování není otázkou týdnů, ale spíše měsíců, a bývá zapotřebí zapojit technické a finanční experty firem,“ říká Machová.

Měli bychom pomáhat hnědým firmám zezelenat, říká expert poradenské společnosti EY

Zavádění taxonomie může zabrat roky

Zavádění taxonomie je běh na dlouhou trať a podle zkušeností EY může trvat měsíce. V případě energetické společnosti ČEZ zabrala implementace taxonomie odhadem rok a čtvrt. Na straně reportingu největší část zabrala analýza a příprava výkazů a systémů na soulad s kritérii.

„Nicméně i vzhledem k tomu, že se rozsah taxonomie i kritéria stále vyvíjejí (příkladem může být například změna v taxonomické klasifikaci v roce 2022, která umožnila zahrnout činnosti v oblasti zemního plynu a jaderné energie mezi definované způsobilé činnosti), jedná se o živý, kontinuální proces a rozhodně nelze říci, že by implementace byla dokončena,” uvádí expert ČEZ na taxonomii a ESG Martin Račan.

Firma podle taxonomie rozvíjí významné energetické projekty a větší byznysové využití očekává v dalších letech s růstem poptávky po těchto informacích od partnerů a trhu. „Vzhledem k tomu, že se taxonomie teprve implementuje, zatím v rámci obchodního styku významnější roli hrají spíše skutečně konkrétní dekarbonizační kroky, plány a projekty. Nicméně do budoucna očekáváme, že taxonomie obecně bude čím dál významnější,” míní.

Partnerem tohoto článku je společnost EY.

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinařině vyučila v redakci MF Dnes, kde se s Martinou seznámily. Později psala pro Forbes či Měšec.cz. V Ekonews má na starosti hlavně finance. Ráda řídí elektrická auta, miluje běhání brzy ráno a plavání pozdě večer.