Revoluční novela energetického zákona, označovaná také jako „LEX OZE 2“, má umožnit sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit. Pro obce to ale zatím bude obtížné, pokud budou chtít sdílet elektřinu se soukromým subjektem. Proto bude potřeba ještě jedné právní úpravy.

Novela LEX OZE 2 je momentálně je ve fázi připomínkování. Přinese možnost sdílet elektřinu v rámci sdružených subjektů, jejichž členy by kromě fyzických osob mohly být například malé podniky, obce nebo firmy jimi zřízené či ovládané.

Návrh LEX OZE 2 bude za několik týdnů odeslán do Poslanecké sněmovny. Představa je například taková, že obecní úřad, který vyrábí elektřinu ze solárních panelů na své střeše, bude moci tuto energii posílat do přilehlé mateřské školy. Obdobně i jeden soused bude moci odebírat od druhého a podobně.

Tento pozměňovací návrh je velmi přínosný. Věřím, že pomůže na tuzemském trhu ještě více zvýšit zájem o fotovoltaiku, takže komunitní energetika úspěšně naváže na rok 2022, kdy se jí dařilo.

Stále tu ale ještě jsou nedostatky, které by mohly vzrůstající zájem z řad investorů narušit. Podle advokátní kanceláře SOLID LEGAL, se kterou jsem svůj postřeh konzultovala, může nedostatečná právní úprava rozvoj přibrzdit.

„Domníváme se, že revoluce sdílení veřejnoprávního majetku se soukromoprávními subjekty může být ‚zabrzděna‘ nedostatečnou právní úpravou týkající se regulace nakládání s majetkem obcí a jejich mísení s majetkem soukromých osob. Stále totiž platí, že obce mohou prodávat obecní majetek pouze za cenu tržní (tj. v místě a čase obvyklou), a prodej za cenu nižší musí řádně odůvodnit, jinak je takové jednání neplatné,“ uvedli k problematice sdílení elektrické energie v rámci energetických společenství advokáti Leoš Brantál a Martin Števko zaměřující se v SOLID LEGAL na energetické právo.

Podle advokátů současně platí, že čím je odchylka od tržní ceny větší, tím podrobnější musí být zdůvodnění transakce.

Vedle novely energetického zákona by tak měla být připravena i novela zákona o obcích, aby i územní samosprávné celky byly připraveny sdílet elektrickou energii ve svém vlastnictví se soukromoprávními subjekty.

 

Patricie Čekanová
Patricie Čekanová

Patrície Čekanová je prezidentnou Asociace pro komunitní energetiku.