Před pár lety přišla finanční správa s vlastním výkladem zákona o dani z nemovitosti, kdy výrazně omezila možnost daňového zvýhodnění pozemku, který „nelze žádným způsobem využívat“. V podstatě řekla, že takový pozemek neexistuje, protože každý pozemek lze nějak využít. Přinášíme pár tipů jak a jak lze na ně získat podporu.

Finanční správa má svým způsobem pravdu. Naši předci byli na zemědělství existenčně závislí, a proto se naučili využívat i pozemky, které dnes leží ladem, protože se „nevyplatí“ je obhospodařovat nebo jsou s technikou „velice těžko“ obhospodařovatelné. Jde například o periodicky zaplavované louky v nivách řek nebo horské smilkové trávníky, které poskytují málo výživnou a pro hospodářská zvířata nechutnou píci, kterou jsou ochotny žrát pouze v krajní nouzi. K opuštění těchto „bezcenných pozemků“ došlo v době kolektivizace a intenzifikace zemědělství.

Bezcennost je však pouze zdánlivá. Pozemky jsou často velmi důležité z pohledu ochrany přírody. Stát se proto snaží vlastníky i zemědělce k péči o ně motivovat, akorát tuto podporu nedostatečně prezentuje. Pojďme se podívat, jaké máte možnosti.

Státní zemědělský a intervenční fond vyplácí zemědělcům různé zemědělské dotace. Zvýhodněné jsou pozemky v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Patří sem například horské oblasti, oblasti charakterizované nižší výnosností zemědělské půdy, pozemky v chráněných částech přírody (chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a památky, ptačí oblasti).

Jestli do této kategorie spadá konkrétní pozemek lze zjistit nahlédnutím do Veřejného registru půdy LPIS. Někteří zemědělci platí v těchto oblastech vlastníkům velice nízké pachtovné s odůvodněním, že se jim zde nevyplatí hospodařit. Přitom zamlčí pobírání dotací, které jím kompenzuje nižší výnosy nebo zvýšené náklady.

Jak sázet stromy na poli. Pozor na neznalé úředníky a nesmyslné poplatky

Další okruh dotací se váže ke konkrétnímu pozemku bez ohledu na to, jestli se nachází v některé výše zmíněné oblasti. Tyto dotace jsou zahrnuty do Agroenvironmentálně-klimatických opatření, kam patří například zatravnění orné půdy na erozně ohrožených pozemcích nebo podél vodních toků, péče o vybrané druhy luk a pastvin, trvale podmáčené a rašelinné louky, louky s výskytem motýla modráska nebo ptáka chřástala polního.

Prověřit, jestli je možné na konkrétní pozemek čerpat dotace z Agroenvironmentálně-klimatických opatření, lze opět nahlédnutím do Veřejného registru půdy LPIS nebo kontaktováním místně příslušného orgánu ochrany přírody (nejčastěji pobočka AOPK ČR, případně krajský úřad).

V případě zvláště chráněných území, jako jsou (národní) přírodní rezervace nebo přírodní památky, může speciální dotace pro konkrétní lokalitu vlastníkovi nebo zemědělci poskytnout krajský úřad. Nemusí se jednat pouze o pravidelný příspěvek na běžnou péči o chráněné území, ale i o jednorázový příspěvek na realizaci konkrétního opatření, které je potřebné pro udržení předmětu ochrany (například odlesnění, kácení dřevin, strhnutí dnu atd.).

Osvobození od placení daně z nemovitostí

Ekologicky významné prvky se podílejí na zachování biodiverzity, mají významnou protierozní funkci a jsou nedílnou součástí zemědělské krajiny. Člení ji a spoluvytvářejí její ráz. Vzhledem k jejich významu a důležitosti zachování jsou zařazeny v evidenci ekologicky významných prvků a jsou osvobozeny od daně z nemovitých věcí. Zemědělec na jejich plochu může čerpat standardní zemědělské dotace, přestože s plochou krajinného prvku reálně nic nedělá. Bližší informace najdete zde.

Palivové dříví lze získat i bez lesa. Založte si vrbovnu, a dáte tím i domov hmyzu, radí expert

Vlastníci se snaží najít nějaké využití „bezcenných pozemků“. Nejčastěji je napadne je zalesnit. Tím ale mohou napáchat více škody než užitku. I na malém paloučku může být nějaký vzácný živočich nebo rostlina. Každý takový záměr je dobré předem konzultovat s místní pobočkou Agentury ochrany přírody a krajiny.

Při hledání vhodného využití pro konkrétní pozemek pomůže nahlédnutí do historických katastrálních a leteckých map. Katastrální mapy z 19. století velice pečlivě zaznamenaly tehdejší využití území. Lze v nich dohledat, že na pozemku kdysi byly podmáčené louky nebo koryto řeky, což vysvětluje časté podmáčení pole. Pak je na zvážení obnova mokřadu, založení čejkoviště nebo biopásů, zatravnění a využití pozemku jako louku nebo pastvinu.

V souvislosti s energetickou krizí, začíná být čím dál aktuálnější návrat k lokálním zdrojům palivového dříví. Jenomže vyrostení pořádného lesa je otázka minimálně jedné generace. Rychlejší je založení vrbovny. V pravidelných intervalech na hlavu seřezávané tak zvané „hlavaté vrby“ produkují palivové dříví mnohem dřív. A jako bonus podpoříte vytvoření prostředí pro vzácný hmyz.

Článek byl publikován na webu Živá půda. Potřebujete poradit? Napište do poradny Živé půdy.

Martin Smetana
Martin Smetana

Martin je biolog a působí zároveň jako farmář a poradce organizace Živá půda, což je projekt neziskových organizací Nadace Partnerství a Frank Bold. Živá půda pomáhá zastavit znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu půdy a zhodnotit ji, zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně.