Evropská komise publikovala 5. dubna dlouho očekávaný návrh technických screeningových kritérií pro zbývající čtyři environmentální cíle Taxonomie. Podívali jsme se, co je jejich cílem a jakých činností se týká.

EU Taxonomie je klasifikační systém, který pomáhá společnostem a investorům identifikovat udržitelné ekonomické aktivity, a následně přijímat udržitelná investiční rozhodnutí.

EU Taxonomie stanovuje čtyři základní podmínky, které musí ekonomická činnost splňovat, aby byla považována za ekologicky udržitelnou:

  • Podstatným způsobem přispívá k alespoň jednomu z celkem šesti environmentálních cílů,
  • Významně nepoškozuje žádný ze zbylých environmentálních cílů,
  • Respektuje stanovené minimální záruky,
  • Splňuje relevantní technická screeningová kritéria.

Dosud jsou stanovena technická screeningová kritéria pouze pro první dva environmentální cíle – zmírnění dopadu klimatických změn a přizpůsobení se klimatickým změnám. Nařízení Taxonomy Environmental Delegated Act (TEDA) má stanovit technická screeningová kritéria pro zbylé čtyři environmentální cíle, kterými jsou:
– udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
– přechod na oběhové hospodářství,
– prevence a kontrola znečištění životního prostředí, a
– ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Ministerstvo financí hledá lidi. Buduje analytický tým kvůli přechodu na zelenou ekonomiku

Cílem nařízení TEDA je zvýšit transparentnost čtvrté podmínky EU Taxonomie, zmírnit riziko možného greenwashingu a sjednotit koncepci toho, jaké konkrétní aktivity se považují za ekologicky udržitelné.

Jakých ekonomických činností se nařízení TEDA týká

Návrh nařízení TEDA formuluje technická kritéria pro vybrané ekonomické činnosti v odvětví výroby, zásobování vodou, kanalizací, nakládání s odpady a sanací, stavebnictví a stavebního inženýrství, tzv. disaster risk managementu, ubytovacích činností, informací a komunikace, jakož i ochrany a obnovy životního prostředí.

Konkrétní ekonomické činnosti v rámci jednotlivých odvětví byly vybrány s ohledem na jejich potenciál významně přispět k dosažení (jednoho nebo vícero) environmentálních cílů. Významnou roli hrála i skutečnost, zda bylo možné technická kritéria pro konkrétní ekonomické činnosti vypracovat bez dalšího prodlení. Některé ekonomické činnosti (např. v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu) nebylo možné do nařízení TEDA jednoduše zakomponovat a budou předmětem dalšího posouzení.

Jednotlivá technická screeningová kritéria jsou upravena v přílohách k nařízení TEDA. Ke každé oblasti byla vypracována samostatná příloha, která obsahuje definici dotčených ekonomických činnosti (vč. příslušného NACE kódu), k nimž uvádí konkrétní technická screeningová kritéria pro dosažení cílů nařízení TEDA.

ESG a požadavky na udržitelnost se brzy dotknou i malých firem

Návrh nařízení TEDA byl současně s jeho zveřejněním otevřen k zasílání připomínek; připomínkové řízení běží do 3. května 2023. Evropská komise obdržené připomínky následně vyhodnotí a technická kritéria zfinalizuje. Jejich konečné znění by mělo být známé již v průběhu června 2023. Nařízení TEDA by mělo nabýt platnosti již k 1. lednu roku 2024.

Nařízení TEDA je dalším z řady regulací v rámci EU Taxonomie. Společnosti, které si pro svou činnost budou chtít zajistit tak zvané zelené financování, anebo jichž se dříve nebo později bude týkat povinnost nefinančního reportingu, budou povinny uvádět, do jaké míry jsou jejich činnosti udržitelné dle EU Taxonomie, a zda splňují technická screeningová kritéria stanovená v nařízení TEDA či jiném relevantním nařízení.

Avšak i mnohé společnosti, jichž se nefinanční reporting přímo nedotýká, budou muset nová pravidla udržitelnosti respektovat – ať už v rámci dodavatelského řetězce, jehož jsou součástí, nebo při podávání žádostí o udržitelné financování či z jiných obchodních důvodů.

Lívia Djukić

Lívia Djukić je advokátkou v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Specializuje se na oblast firemního compliance a souvisejících ESG aspektů. Pomáhá klientům s nastavením interních procesů ve firmách v souladu s požadavky na sociální odpovědnost firem a řízení společností v rámci ESG legislativy.

Petr Opluštil

Petr Opluštil je counsel v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Zaměřuje se na právo životního prostředí, ESG a veřejnoprávní regulaci, včetně EU taxonomie. Specializuje se taktéž na poradenství v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory a dalších aspektů souvisejících s ESG.